People

Group Photos

Intranet

Staff Office Telephone Email
Ian Jones 2D14 45184 i.p.jones
Yu Lung Chiu 2D23 45190 y.chiu
Rengen Ding 2C04 r.ding
Theresa Morris EM Centre 42602 t.m.morris
Paul Stanley EM Centre 45449 p.f.stanley
Yu Lu y.lu.2
Students
Bo Pang 2C20 BXP171
Thiago Soares Pereira TXS890
Daniel Higgins 2C20 DLH254
Gareth Douglas 2C20 GJD248
Jing Wu 2C20 JXW256
Minshi Wang 2C20 MXW158
Rayan Mohammed Ameen 2C20 RBM117
Xinxin Zhao XXZ928
Xinyu Lu 2C20 XXL278
Zhaoran Liu 2C20 ZXL083

 

Past Members

Telephone: +44 121 41XXXXX (XXXXX as shown above)

Email: User.name@bham.ac.uk (User.Name as shown above)
%d bloggers like this: